Sự kiện

Với cương vị là một doanh nghiệp xã hội, Mekong Craft tạo kế sinh nhai bền vững cho người dân địa phương thông qua lợi nhuận của việc thương mại hóa sản phẩm đan lát thủ công truyền thống.

Chúng tôi cũng thường xuyên tham gia tổ chức nhiều sự kiện mang tính chất cộng đồng, phát triển cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân những khu vực còn xa xôi, hẻo lánh và đồng thời truyền bá nâng cao ý thức của người dân về ý thức bảo vệ môi trường.